اورولوژی  بی اختیاری ادرار در مردان   آرگوسسیستم قابل تنظیم آرگوس (
Argus) راهکاری به همراه ده سال نوآوری و تأیید در درمان بی اختیاری استرسی مردان بعد از عمل جراحی برداشتن پروستات را عرضه می کند.سیستم قابل تنظیم آرگوس (Argus ) راهکاری به همراه ده سال نوآوری و تأیید در درمان بی اختیاری استرسی مردان بعد از عمل جراحی برداشتن پروستات را عرضه می کند.

سیستم قابل تنظیم آرگوس (Argus ) با سه گزینه ی خود کیت جراحی کاملی است با کاربردی ساده که مراحل جراحی بی خطر، قابل تکرار و غیر تهاجمی دارد.

بر مبنای اصول اصلی مشابه در عملکرد سیستم قابل تنظیم آرگوس (Argus) (که برای مراحل جراحی رتروپوبیک انجام شده) آرگوس تی (Argus T) با روش حداقل عبور بدون دید را به روش ترانس اُبتوراتور ارائه می  نماید.


سیستم قابل تنظیم آرگوس
وان (Argus One) آخرین انتخاب در فامیل محصولات آرگوس (Argus) می باشد.

برای آرگوس وان (Argus One) به طور همزمان بسته به نوع و شرایط بیمار می توان از روش ترانس اُبتوراتور و یا رتروپوبیک استفاده کرد.

سیستم قابل تنظیم آرگوس (Argus) روش دقیق و قابل تکراری است که باعث حداقل فشار برای ایجاد اختیار در دفع ادرار می گردد.

با پشتوانه ی ده سال بررسی های کلینیکی نتایج بلند مدت میزان درمان با آرگوس (Argus) تا 87.5 درصد نشان داده شده است.

اطلاعات بیشتر در مورد آرگوس (Argus)