اخبار18 فروردين 88: موقيعتهاي جديد از آرژانتين 

پرشين مد ديبا و پرومدون (Promedon) آرژانتين موافقتنامه همکاري امضا کردند 
 
 12 دی 87 :شروع فعاليت بخش جديد

با پيوستن آقاي دکتر صائمي به شرکت، پرشين مد ديبا فعاليت بخش جديدي را با عنوان مکملهاي غذائي و داروهاي جديد در بازرا ايران آغاز نمود.

 
  

29 آبان الي 2 آذر 87: نمايشگاه مديکا (Medica) در دوسلدورف

دکتر بيک رسولي ديداري از نمايشگاه پزشکي مديکا (Medica) در دوسلدورف آلمان داشتند.


 

11 مرداد 87: جهش در کسب و کار

پرشين مد ديبا به دفتر جديد خود نقل مکان نمود.