یوروگانیکولوژی  بی اختیاری ادرار در زنان  اپسیساُپسیس (Opsys) ماده تزریقی، حجم دهنده، غیر قابل جذب و صناعی در درمان آندوسکوپیک بی اختیاری ادراری استرسی در زنان است.درمان بی اختیاری ادرار استرسی با تزریق اُپسیس (Opsys) روش استاندارد آندوسکوپیک جدیدی در درمان بی اختیاری ادراری استرسی (SUI) می باشد. زنان مبتلا به بی اختیاری ادراری استرسی در جستجوی راه هائی هستند که کمتر تهاجمی بوده، میزان کمتری عوارض داشته و کیفیت زندگی آنان را بهبود بخشد.تزریق ماده ی حجم دهنده برای درمان بی اختیاری ادراری استرسی (SUI) در میان انتخاب های متفاوت درمانی هر روزه جایگاه خود را ارتقاء می دهد.اطلاعات بیشتر در مورد اُپسیس (Opsys)