یوروگاینکولوژی  پرولاپس اعضاء لگنی  اِسپلنتیساِسپلنتیس(Splentis) سیستم مهار کننده ی بافتی پرولاپس ناحیه ی لگن، راه حلی قابل اطمینان در مهار ناحیه اپیکال است. کیت جراحی اِسپلنتیس حاوی ایمپلنت های پلی پروپیلن برای تثبیت تعلیق لیگامانی پرولاپس، به روش واژینال می باشد.


اِسپلنتیس (Splentis) سیسم مهار کننده ی بافتی پرولاپس ناحیه ی لگن کیت جراحی است که حاوی ایمپلنت پلی پروپلین برای تثبیت بافتی به ساکرواسپاینوس لیگانت به روش واژینال می باشد.کیت اِسپلنتیس از قلاب های TAS (سیستم مهار کننده بافتی Tissue Anchoring System ) و وسیله ی جاگذاری جمع شونده تشکیل شده است.


اِسپلنتیس (Splentis)
، سیستم مهار کننده ی بافتی پرولاپس ناحیه ی لگن برای کولپوپکسی (Colpopexy) و تثبیت به لیگامان ساکرواسپاینوس (SSL) از طریق جراحی برای درمان پرولاپس های خلفی و قدامی با حداقل اثر تهاجمی کاربرد دارد.


سیستم مهار بافتی منحصر به فرد اِسپلنتیس (
Splentis)
اطمینان و راحتی را در تثبیت به لیگامان سایرواسپاینوس فراهم نموده نتایج قابل اتکاء با عوارض جانبی ناچیز حاصل کاربرد این سیستم است.