کلوپروکتولوژی بی اختیاری مدفوع  اگزانتیا

 

ماده غیر قابل جذب حجم دهنده ی بافتی برای درمان بی اختیاری مدفوع.


برای بیمارانی که از مبتلا به ضعف یا نقصان بخشی از اسفنکتر مقعد می باشند کاربرد دارد.


امتیازات عمده کاربرد جدید برای درمان بی اختیاری مقعد عبارتند از:

-        سادگی مراحل و کاربردی چندگانه برای درمان بی اختیاری مدفوع 

-          تزریق می تواند برای بیماران سرپائی انجام گردد.

-          اثر ثابت و طولانی مدت حجم دهندگی.

-          دوره آموزش کوتاه.

-          بهبود سریع بیمار.

-        تأثیرات درمان با سیستم ترمیمی و تزریقی اگزانتیا از روش اندازه گیری معیار کیفیت زندگی در بی اختیاری مدفوع (FIQOL) و معیار بی اختیاری مدفوع کلینیک کلیواند فلوریدا (CCF-FI) با نتایج مطلوب ارزیابی گشته است.