کلوپروکتولوژی  بی اختیاری مدفوع

اطلاعات کامل درباره بی اختیاری مدفوع

درمان بی اختیاری مدفوع در سال های اخیر دستخوش تحول گردیده است.

برای درمان بی اختیاری مدفوع، پذیرش برای روش تزریق به دلیل تهاجم حداقلی، گسترش ناحیه ای کم. و بازگشت سریع به فعالیت روزانه هر روز افزایش می یابد.


پرومدون آخرین نوآوری ها را در درمان بی اختیاری ادرار، از راه تزریق عرضه نموده است. ماده ی غیر قابل جذب حجم دهنده ی بافتی که برای درمان غیر تهاجمی بی اختیاری مدفوع تزریق می شود.


محصولات