یوروگانیکولوژی  بی اختیاری ادرار در زنان  سفیرامتیاز منحصر به فرد در مورد سیستم اسلینگ تنظیم شونده سفیر (Safyre) قابلیت تنظیم شوندگی کنترل شده و دقیق آن حین عمل جراحی و بعد از آن می باشد. امتیاز منحصر به فرد در مورد سیستم اسلینگ تنظیم شونده سفیر (Safyre)، قابلیت تنظیم شوندگی کنترل شده و دقیق آن حین عمل جراحی و بعد از آن (در صورت لزوم) می باشد.

 

این مسئله باعث می شود که سفیر (Safyre) درمانی ایده ال در بی اختیاری ادراری استرسی در بانوان بخصوص در موارد پیچیده باشد. سیستم قابل تنظیم سفیر (Safyre) در درمان غیر تهاجمی بی اختیاری ادرار استرسی در زنان و موارد افزایش حرکات مجرای ادرار (Urethral Hypermobility) یا عدم کفایت اسفنکتر مادرزادی (ISD) کاربرد دارد.


یک سیستم با سه انتخاب:


سیستم قابل تنظیم سفیر (
Safyre) سه انتخاب پیش روی جراحان قرار می دهد سفیروی اس (Safyre VS)، سفیر تی (Safyre T)وسفیر تی پلاس (Safyre TPlus). روش هائی کامل، کیتی برای جراحی آسان، بی خطر، قابل تکرار و با حداقل اثر تهاجمی برای روش های جراحی واژینال سوپراپوبیک، سوپراپوبیک واژینال و یا ترانس اُبتوراتور.