یوروگاینکولوژی  بی اختیاری ادرار در زنان پساری

 اطلاعات کامل درباره پساری های دکتر آرابین

 
.پساری یک حلقه ی پلاستیکی ست که در واژن جاگذاری و در درمان بی اختیاری استرسی زنان استفاده می شود

 
همه پساری های کمپانی دکتر آرابین بطور خاص از یک سیلیکون با ماندگاری بالا و دوستدار پوست ساخته شده است. حلقه ها فقط برای یک بیمار طراحی شده است. در حالت کلی، پساری با کوچکترین قطر که در محل باقی می ماند باید جای گذاری شود .

موفقیت درمان به جای گذاری مناسب ، اندازه صحیح و احتمالا به تعویض و دوباره جای گذاردن منظم بستگی دارد .


بنابراین ، مشارکت بیمار در درمان خود، قصد ونیت بیمار ، تصمیم پزشک یا پرستار آن برای عمل کم تهاجمی ، صرفه جویی در هزینه و در عین حال درمان موثر نقش مهمی در مفهوم کلی درمان با پساری بازی می کند.       
Cube Pessary with Button
 پساری مکعبی دکمه دار
Cube Pessary Perforated With Button 
پساری مکعبی دکمه ای سوراخ دار
  Club Pessary
پساری یکپارچه - شیپوری
 
Bowl Pessary 
 پساری کاسه ای

       
Tandem Pessary
پساری مکعبی دوتایی سوراخ دار
Sieve Bowl Pessary
 پساری کاسه ای غربالی
Thick Ring Pessary
 پساری حلقه ای ذخیم

Hodge Pessary
 پساری هاج

       
 Cerclage Pessary
 پساری سرکلاژ
Urethra Pessary
پساری مجرایی ادراری 
Urethra Bowl Pessary
 پساری مجرایی ادراری کاسه ای

Ring Pessary 
پساری حلقه ای