کولوپروکتولوژی

پرومدون شرکتی است بین المللی و پیشرو که تلاش خود را صرف تحقیقات، توسعه، تولید و توزیع محصولات با فن آوری های خلاقانه و نوآوری در زمینه ی یورولوژی و یوروگاینکولوژی نموده است.

اخیراً، بخشی از فعالیت خود را روی توسعه ی محصولاتی در زمینه ی جراحی کولورکتال نیز متمرکز کرده است.

در این زمینه در درمان بی اختیاری مدفوع در چند سال اخیر پیشرفت های زیادی داشته است.

راه حل های خلاقانه برای: